wtorek, 8 lipca 2014

Entity Relationship Model w Enterprise Architect

Rdzeniem programu Enterprise Architect był od początku UML. Jednakże program ten nadaje się świetnie do modelowania przy użyciu wielu innych notacji, wśród nich jest również Entity Relationship Model. Zamiast tego pojęcia stosuje się również nierzadko Entity Relationship Diagram (ERD) zwany po polsku diagramem związków encji. Notacja ERD straciła wiele na znaczeniu w ciągu ostatnich lat, a nawet dziesięcioleci i ustąpiła pola na rzecz diagramów klas UML. ERD służy do modelowania strukturalnego, zaś UML do obiektowego. Zatem strukturalny język modelowania w wielu zastosowaniach został zastąpiony przez język obiektowy.
Nic w tym dziwnego, skoro niegdyś w inżynierii oprogramowania królowały języki strukturalne, a obecnie języki obiektowe. Modelowanie, które jest w swojej istocie powiązane z programowaniem zatem idzie w parze z tymi przemianami.

piątek, 4 lipca 2014

Data Dictionary w EA

Data Dictionary to jedna z technik dokumentowania danych przetwarzanych przez system. Załóżmy, że mamy do czynienia z istniejącą aplikacją, która przechowuje dane w dużej relacyjnej bazie danych. Aby lepiej poznać struktury, w których dane są przechowywane warto zapoznać się ze schematem bazy danych. Taki schemat można zaimportować do programu Enterprise Architect.

Zaimplementowana w EA funkcjonalność importu schematu bazy danych (Import DB schema from ODBC) powoduje utworzenie klas ze stereotypem <<table>> wraz z ich atrybutami. Dodatkowo możliwe jest automatyczne umieszczenie takich tabel na diagramie klas. Dzięki temu możemy się posiłkować wizualizacją samych tabel i powiązań między nimi.

Poniższy diagram prezentuje przykład prostego schematu bazy danych opracowany dla aplikacji służącej do rejestrowania i raportowania wydatków pracowniczych.
Taki diagram wygląda dość czytelnie, ale pod warunkiem, że tabel jest niewiele. W przypadku większych struktur diagram może stać się nieczytelny, a samo rozmieszczenie zawartości diagramu może okazać się czasochłonne.

Jako alternatywę można stosować technikę Data Dictionary. Technika ta służy do opisu standardowych definicji elementów danych, ich znaczeń i możliwych wartości w formie tabelarycznej. Taka forma ze swej natury nie jest jednak stworzona do wizualizacji powiązań między tabelami. Data Dictionary zawiera definicje wszystkich atrybutów i wskazuje, w jaki sposób one składają się na większe struktury, czyli tabele.

Jak zatem wyglądałby Data Dictionary dla zmieszczonego powyżej przykładu?

Jest to tabela uzyskana jako wynika odpowiedniego zapytania. Taki widok pozostawia jeszcze trochę do czynienia. Na szczęście można przeciągnąć nagłówek kolumny o nazwie Table_Name na pole oznaczone tekstem Drag a column header here to group by that column.
Po tej operacji uzyskamy następujący efekt.Data Dictionary może być przydatny dla projektantów, analityków, testerów aby upewnić się, czy wszystkie zainteresowane strony zgadzają się co do formatu i zawartości informacji przetwarzanych przez system. Dla zespołów wsparcia i administratorów może być przydatne w rozwiązywaniu problemów z działaniem systemu. Zebranie takich definicji w repozytorium EA może sprawić, że taka informacja będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych w jednym miejscu.

Metoda uzyskania widoku typu Data Dictionary nie została zaimplementowana w łatwy sposób w narzędziu. Sparx Systems zawarł jedynie krótką wzmiankę na ten temat w dokumencie "Data Modeling. From Conceptual Model to DBMS". Zamieszczono tam treść zapytania SQL, które po zapisaniu w programie pozwala wygenerować odpowiedni widok.
Data Dictionary (EAP):
SELECT t_attribute.ea_guid AS CLASSGUID, 'Attribute' AS CLASSTYPE,
t_object.Name as Table_Name,
t_attribute.Name,
iif(t_attribute.IsOrdered, "PK", "") as PrimaryKey,
iif(t_attribute.IsCollection, "FK", "") as ForeignKey ,
t_attribute.Type, t_attribute.Length, t_attribute.Precision, t_attribute.Scale,
iif(t_attribute.IsStatic, "Unique", "") as isUnique,
iif(t_attribute.AllowDuplicates, "NotNull","") as NotNull
FROM t_attribute, t_object
WHERE t_attribute.object_Id = t_object.Object_ID and t_object.Stereotype = "Table"


Niestety składnia SQL jest wrażliwa na silnik bazodanowy wykorzystywany jako repozytorium dla projektów Enterprise Architect. Powyższe zapytanie działać będzie tylko w przypadku plików EAP. Jeśli zamiast pliku lokalnego korzystamy z repozytorium w postaci bazy danych, wówczas konieczne jest przebudowanie tego zapytania.
Poniżej to samo zapytanie (z jednym wyjątkiem - dodatkowo zwracane są opisy atrybutów, czyli zawartość pola Notes) przygotowane dla repozytoriów EA pod kontrolą MySQL.
Data Dictionary (MySQL):
SELECT t_attribute.ea_guid AS CLASSGUID, 'Attribute' AS CLASSTYPE,
t_object.Name as Table_Name,
t_attribute.Name,
t_attribute.Notes,
CASE WHEN t_attribute.IsOrdered THEN "PK" ELSE "" END as PrimaryKey,
CASE WHEN t_attribute.IsCollection THEN "FK" ELSE "" END as ForeignKey,
t_attribute.Type, t_attribute.Length, t_attribute.Precision, t_attribute.Scale,
CASE WHEN t_attribute.IsStatic THEN "Unique" ELSE "" END as isUnique,
CASE WHEN t_attribute.AllowDuplicates THEN "NotNull" ELSE "" END as NotNull
FROM t_attribute, t_object
WHERE t_attribute.object_Id = t_object.Object_ID and t_object.Stereotype = "Table"


Na koniec warto dodać, że gdybyśmy w jednym repozytorium EA przechowywali schematy kilku baz danych, wówczas wszystkie tabele mogłyby się ze sobą wymieszać. Aby temu zapobiec można w ostatniej linii dopisać dodatkowy warunek ograniczający zakres zwracanych tabel tylko do gałęzi pakietów wybranej w oknie Project Browser.
Ostatnia linia wyglądałaby wówczas następująco:
WHERE t_attribute.object_Id = t_object.Object_ID and t_object.Stereotype = "Table" and t_object.Package_ID In(#Branch#)

czwartek, 3 lipca 2014

Model Search - predefiniowane definicje

W artykule wprowadzającym w temat wyszukiwania w programie Enterprise Architect opisałem podstawowe możliwości w zakresie przeszukiwania zawartości projektów EA. Takie wyszukiwanie działa de facto w oparciu o jedną z predefiniowanych definicji, które są wbudowane w aplikację. Takich definicji jest jednak więcej i chciałbym je w tym miejscu przybliżyć.

Lista tych definicji jest dostępna w oknie Model Search w postaci listy rozwijalnej opatrzonej dość intuicyjną nazwą: Search.
Predefiniowane definicje są zgrupowane w sekcji Built-In. Są to:

 • Simple
 • Extended
 • Element Name
 • Attribute Details
 • Find Orphans
 • Failed Internal Tests
 • Method Details
 • Responsibility
 • Resources
 • Requirements
 • Find Bookmarked Elements
 • Recently Modified Elements
 • Recently Modified Diagrams
 • My Checked Out Packages
Lista ta może się różnić w zależności od wersji programu Enterprise Architect.

środa, 2 lipca 2014

Model Search - Podstawy wyszukiwania w EA

Wyszukiwanie w zwykłych dokumentach, takich jak dokumenty pakietu MS Office, czy PDF jest proste i intuicyjne. Wystarczy wywołać okno wyszukiwania (z reguły działa skrót Ctrl+F), a następnie wpisać wyszukiwaną frazę. W przypadku projektów w programie Enterprise Architect jest nieco trudniej. Ale czy jest bardzo trudno?

Zauważyłem, że gdy ktoś pragnie wyszukać określone elementy w EA najczęściej korzysta z przycisku Find in Project Browser umieszczonego na belce okna.
Rzeczywiście jest to skuteczny sposób. Po wpisaniu szukanej frazy w oknie Project Browser zaznaczany jest pierwszy element, którego nazwa, alias lub opis odpowiada kryterium wyszukiwania.
Jego wadą jest jednak to, że nie widzimy od razu wszystkich elementów. Jeśli takich elementów jest wiele, wówczas konieczne jest wielokrotne naciskanie przycisku Find.

Ja polecam wszystkim koleżankom i kolegom korzystanie z mechanizmu Model Search. Zauważyłem, że ludzie szybko przestawiają się właśnie na ten tryb.

Okno wyszukiwania Model Search możemy otworzyć na kilka sposobów:

 • przy użyciu zaznaczonej poniżej ikonki z paska narzędzi,
 • menu Edit --> Find in Project
 • skrót klawiaturowy Ctrl+F lub Ctrl+Alt+A


Okno Model Search wygląda na skomplikowane. Widać w nim kilka przycisków, pole tekstowe, listę rozwijalną...
Jednak wykorzystanie do najprostszego zadania, jakim jest wyszukanie elementów zawierających poszukiwaną frazę jest bardzo proste. Wystarczy w polu Search Term wpisać frazę i nacisnąć Enter lub przycisk Run.
Przykładowo wpisanie słowa biblioteka zwróciło listę pakietów i elementów, w których nazwie, aliasie lub opisie znalazło się to słowo. Można zauważyć, że na liście znalazły się również pozycje ze słowem bibliotekarz. Aby wykluczyć elementy wystarczy dodać spację na końcu poszukiwanego słowa.

Listę znalezionych elementów możemy oczywiście sortować klikając na nagłówkach kolumn lub grupować po określonej kolumnie. Na przykład przeciągnięcie nagłówka kolumny Type pozwala zmienić układ widoku.
Jeśli znajdziemy na liście poszukiwaną pozycję, wówczas dwukrotne kliknięcie na takim elemencie powoduje wyświetlenie okna jego właściwości (Properties). Jeśli chcemy sprawdzić, w jakim pakiecie taki element jest umieszczony lub na jakich diagramach występuje, wówczas możemy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać akcję z menu kontekstowego.

Najczęściej wybieranymi akcjami są zapewne Find in Project Browser oraz Find in Diagrams...
Dzięki temu łatwiej jest nawigować w większych projektach i łatwo wyszukiwać właściwe treści. Ponadto Model Search pomaga w znalezieniu ewentualnych duplikatów oraz ich usunięciu.