środa, 22 maja 2013

Migracja z Archimate 1.0 do Archimate 2.0

W wersji Enterprise Architect 9.3 udostępniono w formie MDG Technology możliwość modelowania z wykorzystaniem notacji Archimate 2.0. Nowa wersja wprowadziła szereg daleko idących zmian. Modelowanie z wykorzystaniem Archimate w nowej wersji znacząco rozszerza semantykę stosowanych elementów i relacji między nimi.
Jeśli organizacja posiadała już uprzednio modele w starszej wersji Archimate, wówczas przejście na nową wersję niekoniecznie musi się wiązać z przerysowaniem istniejących modeli od nowa.

Okazuje się, że Sparx Systems odpowiednio zaadresował ten problem. Migracja modeli jest możliwa z wykorzystaniem metody migrate() z klasy Project dostępnej przez interfejs programistyczny. Zatem nie znajdziemy w menu aplikacji żadnej funkcji, która to umożliwia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby wykorzystać gotowy skrypt VB opracowany przez producenta.

Skrypt jest dość prosty:

Sub MigrateElement (sGUID, lngPackageID)
 Dim proj as EA.Project
 set proj = Repository.GetProjectInterface
 proj.Migrate sGUID, "Archimate", "Archimate2"
 'refresh the model
 If lngPackageID<>0 Then
         Repository.RefreshModelView (lngPackageID)
 End If
End Sub
Sub MigrateSelectedItem
 Dim selType
 Dim selElement as EA.Element
 Dim selPackage as EA.Package
 selType = GetTreeSelectedItemType
 If selType = 4 Then 'means Element
               set selElement = GetTreeSelectedObject
         MigrateElement selElement.ElementGUID, selElement.PackageID
         MsgBox "Element Migration Completed",0,"Archimate2 Migration"
 ElseIf selType = 5 Then 'means Package
         set selPackage = GetTreeSelectedObject
         MigrateElement selPackage.PackageGUID, selPackage.PackageID
         MsgBox "Package Migration Completed",0,"Archimate2 Migration"
 Else
         MsgBox "Select a Package or Element in the Project Browser to initiate migration",0,"Archimate2 Migration"
 End If
End Sub
Sub Main


Dzięki temu zostaną skonwertowane wszystkie typy diagramów, odpowiednie typy elementów oraz usunięte specyficzne dla Archimate 1.0 atrybuty Tagged Value.

Dla osób, które przywykły do pierwszej wersji notacji istotne może być to, że do zmiany stylu wyświetlania elementów nie stosuje się w nowej wersji Tagged Value iconstyle, tylko korzysta się ze standardowej funkcji Use Rectangle Notation.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz